Nuo 2023 m. birželio – liepos mėn. planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklę „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas; ekologiškas projektavimas, ekologinis ženklinimas numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, sertifikavimas“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Kvietimas skirtas skatinti pramonės MVĮ priimti su ekologija susijusius sprendimus, skirtus pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.
Numatoma paremti projektus, kuriais gerinamas įmonės gaminių ekologiškumas per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape. Bus finansuojami projektai, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas (sertifikavimas), diegiama aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistema (AVS) ir (ar) atliekamas gamybos technologijų auditas, po kurio būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė.

Biudžetas: 1 000 000 Eur
Paramos intensyvumas: 50 proc.
Didžiausia finansavimo suma: 80 000 Eur
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.
Projektų įgyvendinimo teritorija: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai: pramonės MVĮ, kurios

  • veikia ne trumpiau kaip 1 metus;
  • vykdo ekonominę veiklą, priskiriamą EVRK 2 red. B ir (arba) C sekcijai;
  • metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje;
  • metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos per pastaruosius vienus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansuojamos veiklos:

  • AVS* pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų** atlikimui – iki 20 000 Eur
  • Ekologiškam projektavimui*** – iki 30 000 Eur
  • Ekologiniam ženklinimui**** – iki 30 000 Eur

* tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų aplinkosaugos metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant (ISO 14000 (standartai ISO14001, ISO 14004) ir (arba) EMAS), tuo padedant įmonėms identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas. AVS laikoma pripažinta tarptautiniu lygiu, jei yra sertifikuojama arba akredituojama.
** gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.

*** gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias anksčiau minėtas gaminio savybes, jis papildomai turi tenkinti dar bent vieną anksčiau minėtą savybę. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių.
**** produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.
 

UAB „Findep“ specialistai pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes gauti finansavimą, parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą!

Dėl atrankos kriterijų ir kitos detalesnės informacijos kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas: projektai@findep.lt
Tel. +370 616 34494