Restruktūrizavimas

Mūsų įmonės specialistai sukaupę didelę patirtį įmonių restruktūrizavimo procesuose. Esame vieni  šios srities Nuo 2008 metų šioje srityje sukaupta patirtis leidžia teikti kvalifikuotas konsultacijas, įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais.

Įmonės restruktūrizavimas (dar vadinamas restruktūrizacija) – tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu, pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.

Susisiekite su mumis:
Rimvydas Kucinas, mob.: 869830640

Svarbiausias restruktūrizavimo požymis yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Kreditoriams naudinga, nes restruktūrizuojama įmonė pagal nustatytą restruktūrizavimo plane tvarką ir terminus gražina kreditoriams skolas ir moka visus einamuosius mokėjimus ir toliau išlieka mokiu klientu.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris, lyginant su anksčiau veikusiu Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, suteikia daugiau galimybių  įmonėms išsaugoti verslą, grąžinti skolas kreditoriams ir išspręsti finansines problemas.

Naujovės naujame Juridinių asmenų nemokumo įstatyme – inicijuoti restruktūrizavimo procesą gali ir įmonės kreditoriai. Restruktūrizavimo procedūrą galima pradėti ir tuo atveju, jeigu įmonė jau yra bankrutavusi, tačiau išsaugojusi gyvybingumą. Eilė kitų pakeitimų ir naujovių sudaro sąlygas daugiau įmonių pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis, išsaugant verslą, turtą.

Restruktūrizuojamos įmonės statuso privalumai:

 • Stabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus, nuimami areštai nuo atsiskaitomųjų sąskaitų, turto;
 • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas; išskyrus delspinigius už išmokas, susijusias su darbo santykiais. Palūkanos kredito institucijoms restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu gali būti mokamus atskiru susitarimu.
 • Visi įsipareigojimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra užfiksuojami ir jų dengimas pagal įstatymą sustabdomas. Šios skolos mokamos patvirtinus Restruktūrizavimo planą, pagal suderintą skolų gražinimo grafiką, restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, kuris gali būti iki 4 metų (yra galimybė teismo sprendimu pratęsti papildomam 1 metų laikotarpiui).
 • Skirtingai nei bankroto atveju, įmonės valdymas lieka akcininkų ir direktoriaus (vadovo) rankose, restruktūrizavimo administratorius prižiūri restruktūrizavimo procesą.

Svarbu – pagal naują Juridinių asmenų nemokumo įstatymą restruktūrizavimo procesas gali būti inicijuojamas net ir tuo atveju, jeigu įmonei jau pradėta bankroto procedūra. Taip pat inicijuoti restruktūrizavimo bylą gali ir kreditorius.

Restruktūrizuojamos įmonės prievolės:

 • Restruktūrizavimo proceso laikotarpiu turi būti vykdomi visi einamieji mokėjimai;
 • Be teismo leidimo Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu negali būti pardavinėjamas turtas;
 • Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, bendrovė turi griežtai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus. Nevykdant restruktūrizavimo plano arba nevykdant restruktūrizavimo įstatyme numatytų reikalavimų, restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas.

Restruktūrizavimo proceso eiga. Pagrindiniai restruktūrizavimo proceso etapai yra šie:

 • Restruktūrizavimo iniciavimas;
 • Restruktūrizavimo plano ruošimas;
 • Restruktūrizavimo plano vykdymas.

Mūsų specialistų sukauptas ilgametis įdirbis, rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planus, sėkmingai užbaigti restruktūrizavimo procesai, leidžia dalintis sukaupta patirtimi ir taip padėti tinkamai pasirengti restruktūrizavimo procesui, paruošti visus restruktūrizavimo bylos iškėlimui reikalingus dokumentus, atstovauti įmonę derantis su kreditoriais ir t.t.

Teikiame konsultacijas ir pagalbą visais su restruktūrizavimo inicijavimu susijusiais klausimais, ruošiame restruktūrizavimo plano projektą, padedame planuoti įmonės veiklos viziją ir perspektyvas artimiausiam laikotarpiui.

Nuo 2020-01-01 įmonės vadovas turi teisę kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jeigu įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki, bet yra reali tikimybė, kad per artimiausius tris mėnesius gali tapti nemokia. Svarbu žinoti, kad inicijuoti restruktūrizavimo procesus gali ir kreditorius.

Restruktūrizavimo byla gali būti inicijuota ir iškelta tik ūkinę veiklą vykdančiai įmonei. Įmonė turi įrodyti savo gyvybingumą –  kad įmonės veikla leis padengti susidariusias skolas, o taip pat bus užtikrintas savalaikis einamųjų mokėjimų vykdymas.

Akcininkams priėmus sprendimą restruktūrizuoti įmonę ir pritarti įmonės restruktūrizavimo plano projektui, įmonės vadovas gali inicijuoti restruktūrizavimo procesą.

Dalyvaujame inicijuojant įmonės restruktūrizavimo procesą, padedame klientams atlikti įmonės finansinės būklės analizę, išskirti pagrindines problemas, rengti būsimus veiklos planus, prognozines pinigų srautų, pelno (nuostolio)  ataskaitas, skolų dengimo grafikus, įvairius galimus verslo situacijų scenarijus.  Vienas iš svarbiausių dalykų restruktūrizavimo proceso inicijavimo etape – restruktūrizavimo plano projekto parengimas.

Restruktūrizavimo plano projektas tai dokumentas, kuriame privalo būti išsamiai apibūdinta įmonė, nurodyti finansiniai sunkumai, jų priežastys ir mastas, ekonominės ir teisinės priemonės sunkumams įveikti, verslo planas ir prognozinės finansinės ataskaitos, atsiskaitymo su kreditoriais grafikas, kreditorių nuolaidos, restruktūrizavimo trukmė bei kita Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nurodyta informacija. Restruktūrizavimo plano projektas pateikiamas teismui inicijuojant restruktūrizavimo bylą, todėl turi atitikti Juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimus.

Už restruktūrizavimo plano projekto parengimą atsakingas įmonės vadovas, projektui turi pritarti įmonės akcininkų dauguma.

Restruktūrizavimo plano parengimas:

 • Parengiame restruktūrizavimo planus;
 • Padedame bendrovėms planuotis savo veiklą;
 • Konsultuojame dėl įmonės veiklos išlaidų optimizavimo, modeliuojame galimus veiklos restruktūrizavimo scenarijus;
 • Dalyvaujame derybose su pagrindiniais kreditoriais, siekiant užsitikrinti jų palaikymą per restruktūrizavimo plano tvirtinimą;
 • Bendraujame su valstybinėmis institucijomis (Sodra, VMI) siekiant, kad restruktūrizavimo plane tinkama forma būtų pateikta visa reikalinga informacija, reikalinga jų struktūroms priimti teigiamus sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

Sukaupta didelė patirtis leidžia optimaliai modeliuoti restruktūrizavimo plane numatomus tikslus bei jų įgyvendinimą praktikoje.

Restruktūrizavimo planui parengti, patvirtinti ir pateikti teismui skiriamas 4 mėnesių laikotarpis. Teismas gali vienam mėnesiui pratęsti plano pateikimo tvirtinti laikotarpį, jeigu tam pritaria kreditorių susirinkimas ir yra akivaizdi pažanga svarstant restruktūrizavimo plano projektą. Restruktūrizavimo planas įsigalioja, kai jį patvirtina teismas.

Restruktūrizavimo plano vykdymo metu kartu su įmonės vadovybe padedame sekti plano vykdymą, teikiame pasiūlymus dėl reikalingų pokyčių įmonės veikloje, dalyvaujame derybose su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų, padedame įmonės vadovybei ruošti reikalingas ataskaitas restruktūrizavimo administratoriui ir kreditoriams, atstovaujame įmonę kreditorių susirinkimuose.

Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, įmonė vykdo veiklą, kaip numatyta restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimo plane numatyta tvarka dengiamos skolos kreditoriams, vykdomi turto pardavimai (jei numatyta), šaukiami kreditorių susirinkimai, teikiama informacija apie plano vykdymą, esant poreikiui, inicijuojami plano pakeitimai ir t.t. Plano vykdymo laikotarpis – keturi metai, su galimybe pratęsti terminą dar vieneriems metams.