MTEP

Tausodami Jūsų brangų laiką, ieškant atsakymų: kas yra MTEP? Kokia MTEP lengvata, bei, kokios investijoms į MTEP taikomos lengvatos? Mes siūlome pasinaudoti mūsų specialistų sukaupta patirtimi, atsakant į visus su MTEP susijusius Jums aktualius klausimus.

Kas yra MTEP?

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis darbas, kuriuo siekiama pagilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naudoti šias žinias kuriant naujus jų pritaikymo būdus.

Susisiekite su mumis:
Rimvydas Kucinas, mob.: 869830640, el. paštas: info@findep.lt

MTEP apima tris veiklos sritis:

 • fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
 • taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
 • eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Kriterijai identifikuojantys MTEP

 • apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas;
 • MTEP darbais turi būti siekiama mokslinės ar technologijų pažangos;
 • darbų rezultatas yra reikšmingas ne tik jį iniciavusiai bei vykdžiusiai įmonei;
 • siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą;
 • naujai pritaikomos žinios ir technologijos;
 • tikėtina, kad rezultatai bus patentuotini;
 • dauguma darbuotojų yra asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nemaža jų dalis turi mokslo laipsnį ar ilgalaikės darbo MTEP projektuose patirties;
 • naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai.

Sumažinkite įmonės pelno mokestį pasinaudodami Pelno mokesčio lengvata!

LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje įtvirtinta MTEP lengvata numato, kad naujų produktų, paslaugų ar technologijų kūrimo bei esminio tobulinimo sąnaudos iš įmonės pajamų gali būti atskaitomos 3 kartus, atitinkamai sumažindamos pelno mokestį.

Kokios sąnaudos priskiriamos 3 kartus atskaitomoms MTEP sąnaudoms?

 • Projekto dalyvių darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
 • Komandiruočių išlaidos.
 • Paslaugų įsigijimo išlaidos (nuoma, MTEP konsultacijos, komunalinės paslaugos, kt.).
 • Medžiagų ir žaliavų bei kito trumpalaikio turto išlaidos.
 • Kai kurios pridėtinės išlaidos.

Kas gali pasinaudoti lengvata?

Praktika rodo, kad daugelis įmonių Lietuvoje užsiima MTEP veikla, tačiau šios veiklos neidentifikuoja ir nepasinaudoja galimybe sutaupyti. Pelno mokesčio lengvata gali pasinaudoti bet kurioje srityje dirbančios įmonės – gamybos, statybos, paslaugų įmonės, logistikos kompanijos, transporto įmonės, IT specialistai, žemės ūkio bendrovės ir kiti.

Svarbu žinoti, kad lengvata gali būti taikoma ir retrospektyviai – tai leidžia sutaupyti praeityje sumokėtą pelno mokestį.

Ko reikia, norint pasinaudoti lengvata?

Projektas, kuriam norima pritaikyti lengvatą, turi atitikti pagrindinius MTEP veiklos kriterijus;

Turi būti parengta MTEP darbų dokumentacija, kurioje pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pagrįsta ir aprašyta projekto atitiktis MTEP kriterijams, pateikta kita informacija, remiantis MTEP išlaidų deklaravimo metodika.

Kokie kiti MTEP veiklos privalumai?

Remiantis naujausiomis Ūkio ministerijos rekomendacijomis, bendrovės, deklaruojančios Statistikos departamentui MTEP veiklą, turės pranašumą prieš kitas įmones, siekiant ES struktūrinių fondų paramos, kadangi atrankoje už tai bus skiriami papildomi balai. MTEP veiklos deklaravimas taip pat yra puiki rinkodaros priemonė ir galimybė potencialiems partneriams ir vartotojams pademonstruoti, kad jų produktai ar paslaugos yra grįsti naujausiomis technologijomis bei inovatyviais sprendimais.

Esmė – apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų.

Būtina sąlyga – MTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriama: 

 • darbuotojų darbo užmokesčio, PSD, VSD sąnaudos;
 • komandiruočių sąnaudos;
 • MTEP darbuose sunaudotų žaliavų, medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;
 • sąnaudos, patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP;
 • sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP sudedamuosius darbus iš kito fizinio ar juridinio asmens;
 • PVM sąnaudos, kurios pagal PVM įstatymą negali būti atskaitomos. Nuostatos dėl pelno mokesčio lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) orientuotos į įmones, kurios savo veikloje kuria naujoves - naujas medžiagas, technologijas, sukuriančias aukštą pridėtinę vertę.

Investicijoms į MTEP taikomos šios lengvatos

 • leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas patirtas atliekant MTEP, taip pat įsigyjant nustatytose užsienio valstybėse atliktus MTEP. Tai papildoma paskata, nes įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą.
 • leidžiama nurašyti į sąnaudas MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus metus (iki šiol ši kaina į sąnaudas buvo perkeliama per 3-8 metus).
 • aukščiau minėtos nuostatos taikomos visų rūšių investicijoms į MTEP, neskirstant pagal įmonių tipą ar investicijų dydį.