Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

2013-11-13 10:50:51

Mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčių mokėtojai, priklausomai nuo jų teisinės formos bei veiklos pobūdžio, apskaitą ir atskaitomybę privalo tvarkyti vadovaudamiesi tokiais teisės aktais:

  • Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
  • Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
  • Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171–6342, taikomas rengiant 2005 ir vėlesnių finansinių metų atskaitomybę).
  • Finansų ministro 2004-12-30 įsakymu Nr.1K-417 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-22; 2005, Nr. 9).
  • Finansų ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 19-636).
  1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).
  2. Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt).
  3. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575).
  4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr.IX-576).

Šaltinis: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1015034